Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 G-SHOCK 

G-SHOCK的誕生源自G-SHOCK設計之父 – 伊部菊雄

一個簡單的想法,一只摔不壞的手錶。

但即便他在錶殼外包裹再厚的橡膠,手錶依舊經不起摔。

直到今日,G-SHOCK依舊致力於時計科技的創新。

GBD-H1000-1A7   $14000

GBD-H1000-4   $14000

GBD-H1000-1  $14000

GBD-H1000-8   $14000

GBD-H1000-1A4   $14000

GBD-H1000-7A9   $14000

AWM-500GD-9A   $17000

AWM-500D-1A8  $15000

GM-6900SG-9   $7200

GM-5600SG-9   $7000

GM-110SG-9A   $7500

GM-110SCM-1A  $7200

GM-6900SCM-1  $6800

GM-5600SCM-1  $6500

GM-110-1A  $6500

GM-110B-1A  $7200

GM-110G-1A9  $7200

GA-110LS-1A   $4300

GA-110LS-7A   $4300

GA-2100SKE-7A   $3900

GA-2110ET-2A   $3900

GA-2110ET-8A   $3900

GA-2100SU-1A   $3900

GA-2100SU-3A   $3900

GA-2100SU-9A   $3900

GA-2100THS-1A   $4500

GA-2100THB-7A   $3600

GA-2100TH-1A   $3600

GA-2100-1A   $3600

GA-2100-1A1   $3600

GA-2100-4A   $3600

GBA-900-1A   $4500

GBA-900-1A6   $4500

GBA-900-4A   $4500

GBA-900-7A   $4500

GA-110SKE-8A   $4600

GA-900SKE-8A   $4600

AW-500BB-1E   $3600

AW-500BB-4E   $3600

AW-500E-1E   $3600

DW-5600SK-1   $2800

DW-6900SK-1   $2800

GA-700SK-1A   $4200

DW-5600SKE-7   $3400

GA-700SKE-7A  $4200

GM-5600-1  $6000

GM-5600B-1  $6500

GM-5600B-3  $6500

GM-6900-1  $6300

GM-6900B-4  $7000

GM-6900G-9  $7200

GBX-100-1  $5200

GBX-100-2  $5200

GBX-100-7  $5200

GBX-100NS-1  $5800

GBX-100NS-4  $5800

GA-140AR-1A  $3500

GA-700AR-1A  $4200

GA-140CT-1A  $3900

GA-700CT-1A  $4200

GA-700BMC-1A  $3900

GAS-100BMC-1A  $5300

GA-140BMC-1A  $3500

GA-700WM-5A  $4200

GA-2000WM-1A  $4500

DW-5600WM-5  $3400

GA-700DC-1A  $4200

GA-800DC-1A  $4200

GA-140DC-1A  $3800

DW-5600THB-7  $2900

DW-5700THB-7  $2900

DW-5700TH-1  $2900

DW-5900TH-1  $2900

DW-5610SU-3  $3000

DW-5610SU-8  $3000

DW-5610SUS-5  $4000

DW-5600THC-1  $3500

DW-5600THS-1  $3900

DW-5600SB-2  $2800

DW-5600SB-3  $2800

DW-5600SB-4  $2800

DW-5600SC-2  $3000

DW-5600SC-8  $3000

GW-B5600AR-1  $5200

GA-2000WM-1A  $4500

GA-2000SU-2A  $4200

GA-2000SU-1A  $4200

GA-2000S-7A  $4200

GA-2000S-1A  $4200

GA-2000E-4  $5800

GA-2000-5A  $4200

GA-2000-3A  $4200

GA-2000-2A  $4200

GA-2000-1A9  $4200

GA-2000-1A2  $4200